Štúdium

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie


Charakteristika predmetov

Biológia

Char bio.jpg
Učebný predmet biológia poskytuje poznatky o živej prírode. Tretí ročník je venovaný biológii človeka a ochrane zdravia.

Pre výučbu biológie sú k dispozícii dve odborné učebne vybavené IKT. Využívame moderné didaktické formy, metódy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti podporujú samostatnosť a kreativitu pri práci s informáciami. Súčasťou predmetu sú praktické cvičenia, ktoré umožňujú žiakom vyskúšať si a v praxi overiť teoretické poznatky rôznymi formami, od klasických laboratórnych prác s prírodninami, až po prácu s informáciami prostredníctvom IKT.


Chémia

Char che.png


Informatika

Char inf.jpg
Máš záujem sa naučiť programovať robotov skôr. Máš záujem napredovať v informatike viac, ako ti ponúkajú základné osnovy? Nehanbi sa a prihlás sa v kabinete informatiky. Radi pomôžeme, poradíme.


Matematika

Char mat.jpg
V každom poznaní je toľko vedy, koľko je v ňom matematiky. (I. KANT)

Vyučovanie predmetu MATEMATIKA na gymnáziu poskytuje v 1. až 3. ročníku základný kurz pre všetkých študentov. Riadi sa ŠVP, ktorý matematické vzdelanie delí na oblasti: 1. Základy matematiky, 2. Funkcie, 3. Planimetria, 4. Stereometria, 5. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika. Vo 4. ročníku vzdelávanie pokračuje pre študentov, ktorí budú matematiku potrebovať v ďalšom štúdiu. Prebieha v dvoch vyučovacích predmetoch: seminár z matematiky a cvičenia z matematiky. Pripravuje študentov na maturitnú skúšku a na prijímacie skúšky na vysoké školy. Z mimoškolských aktivít venujeme každý rok pozornosť matematickým súťažiam. Zapájame sa do matematickej olympiády, najväčší záujem je o medzinárodnú súťaž: MATEMATICKÝ KLOKAN.


Odkazy


Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc