Didaktické metódy (Daxnerová, 1998)

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Prednáška

Je to organizované uvádzanie informácií z daného námetu – napr. prehľad drogových závislostí, ich účinky na organizmus a pod. Prednášky môžu byť veľmi osožné, ale môžu mať aj nevýhody – môžu byť nudné, ak trvajú príliš dlho.

Diskusia

Je slovná komunikácia medzi žiakom a učiteľom. Diskusia umožňuje žiakom, aby sa na danom námete podieľali so svojimi myšlienkami.

Problémový výklad

Je myšlienkový dialóg učiteľa so žiakmi. Učiteľ sa obracia k žiakom, kladie im otázky, na ktoré nie sú potrebné odpovede, ale ktoré stimulujú myslenie. Napr. pri vysvetľovaní vlastností chloroformu, acetónu priviesť žiakov k záveru, že majú narkotické účinky a pri opakovanom užívaní vdychovaním vzniká návyk. Sú solvenciá.

Heuristická metóda

Učiteľ nastolí problémovú úlohu a žiaci navrhujú možnosti riešenia. Napr. spolužiačka berie drogy, ako by ste jej mohli pomôcť?

Výskumná metóda

Učiteľ formuluje úlohu a žiaci ju majú samostatne riešiť. Učiteľ sleduje priebeh práce žiakov, usmerňuje ich a hodnotí. Napr. úloha napísať nepriaznivé účinky fajčenia na ľudský organizmus, na jednotlivé orgány.

Didaktické hry

Sú veľmi obľúbené, aktivizujú žiakov a oživujú vyučovaciu hodinu. Úspech závisí aj od učiteľovej kreativity, presvedčenia, schopnosti využiť nové nápady vo svojej práci.

Metóda braistormingu

Spočíva v tom, že ľudia sa boja povedať svoje myšlienky. Skladá sa z etáp: oboznámenie sa s problémom, tvorba nápadov a riešení, vyhodnocovanie nápadov.

Napr. Ciele pre budúcnosť. Dospievajúci sú sústredení na prítomnosť. Táto aktivita ich pomôže priviesť k myšlienkam, čo by chceli vykonať v budúcnosti a ako by pitie a užívanie drog brzdilo dosahovanie pozitívnych životných cieľov. Postup: Nakresliť vodorovnú čiaru. Čiaru rozdeliť na úseky podľa dôležitých životných udalostí, poznamenať významné udalosti vlastného života. Zvyšok čiary vyplniť konkrétnymi cieľmi, ktoré by radi dosiahli. Prediskutovať s nimi potrebné úsilie na dosiahnutie takto vytýčených cieľov. Potom zdôrazniť a identifikovať alkohol a drogy ako veci, ktoré im môžu znemožniť dosiahnuť dané ciele.

Hobo metóda

Podobná ako brainstorming, len je väčší časový priestor na rozmyslenie, samoštúdium. Schéma: Určí sa problém, nasleduje samoštúdium, potom spoločná diskusia a návrh riešenia. Napr. Problém: Ste vonku na ihrisku a spolužiak, ktorého obdivujete, vás ponúkne, aby ste skúsili jednu cigaretu. Nikto vás nemôže vidieť a vy neviete, či ju prijať, alebo nie. Čo urobíte? Samoštúdium: Vysvetlíme žiakom, že existujú rôzne spôsoby, ktorými by sa mohli rozhodnúť riešiť tento problém. Na zodpovedné rozhodnutie je dôležité zvážiť pozitívne a negatívne dôsledky každej alternatívy a vybrať si tú, ktorá má najmenej negatívnych a najviac pozitívnych následkov. V diskusii spoločne vyhodnotíme návrh riešenia.

Gordonova metóda

Je v podstate variant braistormingu, no jeho cieľom je vytvoriť jedno, ale zato nové – originálne riešenie. Problém sa rieši zoširoka, postupne sa zužuje. Napr. Aká je celosvetová problematika drog, aká je v našom meste, v našej triede, ako ju riešiť?

Metóda Phillips 66

Pri nej sa vytvoria skupiny zložené zo šiestich členov, kde je jeden vedúci. Nastolí sa problém, každá skupina ho rieši, potom jednotliví vedúci obhajujú svoje riešenia. Napr. Aktivita: Pocity a komunikácia. Žiaci sa rozdelia do skupín. Povieme im, aby sa vžili do situácie, v ktorej ich niekto veľmi nahneval. Každý popíše vlastnú situáciu a svoje pocity v nej. Potom nech rozdiskutujú, čo sa mohlo urobiť, aby sa predišlo danej situácii. Povieme žiakom, aby si uvedomili, že musia byť zodpovední za to, ako sa kedykoľvek cítia.

Synektika

Táto metóda uplatňuje to, že tvorivá činnosť je nielen racionálna, ale aj emocionálna, napr. personifikácia problému, vžitie sa do prvkov problému, čo by sa so mnou dialo, keby som sa stal drogovo závislým.

Situačná metóda

Zadá sa opis určitej situácie, žiaci majú z nej nájsť východisko. Na záver sa prijme optimálne riešenie (aj hlasovaním). Napr. V okolí školy a v záchodoch sa nachádzajú ohorky cigariet. Týždenníci ich majú zbierať, aj nefajčiari. Ako by túto situáciu riešili žiaci?

Konštruovaná činnosť

Vykonštruuje sa osoba s určitými právomocami, ktorá má riešiť problém. Napr. Určitý žiak bude primátor mesta, čo by on urobil v otázke drogovej situácie mesta?

Iné činnosti

beseda s odborníkom CVPP, so psychológom, lekárom,

premietanie filmov

dať napísať príspevok do školského časopisu, rozhlasu,

dať nakresliť plagát na nástenku a vyvesiť ho,

dať vypracovať prácu, referát alebo projekt,

vyzvať žiakov, aby napísali svoj rebríček hodnôt.Návrat na:

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc