História našej školy

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nová stránka dejín školstva vo Vranove nad Topľou sa po viac než tristoročnej prestávke začala písať až začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia, keď sa Vranov stal opäť sídlom strednej školy – gymnázia.


Vznik gymnázia bol podmienený prudkým rozvojom mesta, okresu zo začiatku 50. rokov. Dnes s odstupom 55.rokov možno v úplnosti ani nedokážeme doceniť význam tohto faktu. Preto s väčšou by sme mali spomenuť – i keď to bude ťažké a nedosiahnuteľné – všetkých tých, ktorí sa zaslúžili o vznik školy, stáli pri jej kolíske, zakladali jej tradície a rozvíjali ich.


Začiatkom septembra š. r. 1952-1953 nastúpili do 1. ročníka vranovského gymnázia dve triedy 1.A a 1.B (68 žiakov) a ďalej jedná trieda II. ročníka (33 žiakov), III. ročníka (42 žiakov) a IV.ročníka (26žiakov) – všetky triedy zo Stropkova, pretože nedokončením dostavby, nevyriešením priestorových podmienok vtedajšie Povereníctvo školstva v Bratislave rozhodlo o premiestnení gymnázia zo Stropkova do Vranova nad Topľou. Spolu so žiakmi gymnázia prišiel zo Stropkova aj jeho riaditeľ M. Tkáč a učitelia T. Ungár a B. Jakubo. Pod taktovkou prvého riaditeľa M. Tkáča sa začal v šk.roku 1952-1953 formovať novovznikajúci učiteľký kolektív. Prvýkrát sa maturovalo na novozriadenej škole Gymnázium Vranov nad Topľou už v šk. roku 1952-1953, a to v triede 4. roč. 1.-3. júna 1953 a potom na základe úpravy stredoškolského štúdia aj v 3. roč. 24.-27.augusta 1953. Avšak žiaci, ktorí začali v 1. ročníku na Gymnáziu Vranov nad Top. maturovali po troch rokoch štúdia v šk.roku 1954-1955 so svojími triednymi M. Fiľakovským a M. Tkáčom. V šk. roku 1954-1955 vystriedal M. Tkáča vo funkcii riaditeľa školy F. Nižník.


Učiteľský kolektív v ďalších rokoch viedli ako riaditelia:


Obmieňali sa aj zástupcovia riaditeľa školy, učitelia. Bezrozporu každá generácia učiteľov v 55-ročnej histórii gymnázia vtlačila vranovskej alma mater svoju pečať, urobila všetko pre to, aby sa škola dostala o krok ďalej vo svojom vývine v zmysle kvantitatívnom i kvalitatívnom. Pre zaujímavosť uvedieme, že kým napríklad v prvom šk. roku 1952-1953 študovalo na Gymnáziu Vranov nad Topľou v piatich triedach1 69 žiakov.


Kým v minulých desaťročiach značná časť žiakov po skončení štúdia odchádzala do zamestnania, príp. na nadstavbové školy, v posledných 10 -15 rokoch záujem našich maturantov v ďaleko väčšej miere sa orientuje na vysokoškolské štúdium, pričom úspešnosť ich prijatia sa pohybuje okolo 95-98%.


K pozitívam školy patrí aj to, že umožnila mnohým starším občanom Vranova nad Topľou a jeho okolia formou štúdia popri zamestnaní doplniť si vzdelanie. V školskom roku 1956-1957 Gymnázium vo Vranove nad Topľou, zriadilo pri OSŠ v Stropkove elokovanú triedu 9. ročníka, čím sa vytvorili podmienky, aby o rok nato v šk. roku 1957-1958 sa osamostatnila JSŠ v Stropkove. A tak nepriamo splatila naša škola dlh sesterskej škole v Stropkove z roku 1952, keď sa zriaďovalo Gymnázium vo Vranove nad Topľou.


Podobne v šk. roku 1969-1970 prichýlila pod svoje krídla predchodkyňa dnešného Gymnázia-SVŠ Vranov nad Topľou - triedy novoutvárajúcej sa strednej odbornej školy, ktorá sa oddelila od SVŠ v nasledujúcom šk. roku 1970-1971 ako SEŠ Vranov nad Topľou.

Spracované podľa príspevku: PhDr.Ján Kopina - „V priesečníku štyroch decéniíNávrat na: Gymnázium

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc