Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Členovia predmetovej komisie

ObsahPonuka záujmového vzdelávania


Dokumenty


Maturitná skúška


Úlohy predmetu

Vyučovací predmet slovenský jazyk má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie. Plán práce PK SLJ vychádza z plánu práce školy na tento školský rok, z informácií Štátneho pedagogického ústavu o novej maturite. V pedagogickom procese sa sústreďovať na zvládnutie učiva v predpísanom rozsahu a hĺbke. Spätnú väzbu realizovať formou testov, diktátov, slohových prác, ústnych a písomných odpovedí. V literárnom a jazykovom procese budeme upevňovať nadobudnuté vedomosti a snažiť sa o uplatnenie jazykových prostriedkov v praxi. V literárnej oblasti učiť žiakov vyjadriť vlastné stanovisko k cudzej interpretácií a hodnoteniu literárneho diela. V jazykovom vyučovaní naučiť žiakov chápať jazyk ako prostriedok národnej a individuálnej identity, profesionálnej realizácie človeka a prostriedok vyjadrovania citov a pocitov.
Organizácia žiackych súťaží

Hviezdoslavov Kubín zodpovedná: D. Gedorová
Štúrov Zvolen zodpovedná: E. Hrunová
Európa v škole zodpovedná: M. Fuňáková
Prečo mám rád slovenčinu zodpovedná: M. Fuňáková
Olympiáda zo SJL zodpovedná: E. Hrunová
Literárny Kežmarok zodpovedná: D. Gedorová
Úspechy žiakov

Šk. rok 2014/2015Šk. rok 2013/2014


Šk. rok 2012/2013

Hviezdoslavov KubínŠk. rok 2011/2012

Celoslovenská súťaž MLÁDEŽ A ODKAZ A. DUBČEKA


Šk. rok 2010/2011


Ďalšie úspechy našich žiakov
Návrat na: Predmetové komisie

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc