Projekt:Zdravá škola a zmysel života

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

"Výchova je najťažší problém, ktorý možno uložiť človeku"
Koordinátorka: Mgr. Iveta Pribulová

Informácie o projekte:

Na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou projekt Škola podporujúca zdravie realizujeme od januára 1997. Projekt zahŕňa oblasti environmentálnej výchovy, primárnej prevencie drogových závislostí, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a pohybových aktivít.

Do našej činnosti sa snažíme zapojiť všetkých študentov od 10 rokov do 19 rokov.

I. Hlavné ciele projektu

 1. Osvojiť si správneho životného štýlu a starostlivosti o svoje zdravie. Zdravý životný štýl - telesné a duševné zdravie.
 2. Podporovať plnenie úloh v oblasti environmentálnej výchovy.
 3. Výchova k hodnotám - život, zdravie, láska. V súvislosti s učebnými osnovami predmetu "Výchove k manželstvu a rodičovstvu" prispieť k formovaniu osobnosti žiaka.
 4. Podporovať turistickým a športovým aktivitám, ktoré sú dôležité pre zdravie človeka. Zapojiť a organizovať súťaže.
 5. Plniť úlohy v rámci primárnej protidrogovej prevencie na školách.
 6. Zamerať sa na zdravú výživu, výber potravín a spôsob stravovania.

II. Metódy a formy realizácie

Ankety, besedy, vychádzky, výstavky, turistika, brigády, súťaže, výlety, exkurzia.

III. Oblasti a úlohy realizácie

 1. Podpora zdravej výživy
  Výber potravín a spôsob stravovania je jedným z najvýznamnejších faktorov, ktoré ovplyvňuje zdravie mladého človeka.
  1. Pitný režim - pripraviť jednoduchý osviežujúci nápoj počas veľkej prestávky.
  2. Deň bez sladkosti - nahradenie sladkostí ovocím a zeleninou.
 2. Starostlivosť a tvorba životného prostredia
  Žijem v dobe, kedy je už nevyhnutné a nanajvýš dôležité pôsobiť na ovplyvniteľné faktory, ktoré sú medzi životným prostredím a zdravím populácie. Je dôležité formovať, alebo posilniť ekologické myslenie žiakov.
  1. Zaradiť do časovo tematických plánov každého predmetu problematiku environmentálnej výchovy.
  2. Zabezpečiť zdravé hygienické prostredie - ochrana a tvorba pracovného prostredia. Kontrola čistoty a dodržiavanie hygienických zásad tried, resp. žiakov.
  3. Aktívna starostlivosť študentov o vonkajšie a vnútorné prostredie školy - environmentálnej výchove venovať časť triednych hodín.
  4. Príprava besied - Deň Zeme , Vtáky a zákon
  5. Spoznávať ekologické problémy školy a regionálne okolie, pokúsiť sa nájsť možnosti ich riešenia.
  6. Zachrániť les - zorganizovať besedu s lesníkom - apríl mesiac lesov.
  7. Urobiť účelové cvičenie s prvkami ochrany prírody, poskytnutie prvej pomoci.
 3. Starostlivosť o duševné a citové zdravie
  1. V rámci primárnej protidrogovej prevencie podporovať správny názor na škodlivosť návykových látok.
  2. Na hodinách prírodopisu sa preberá téma, ktorá vyplýva z obsahového zamerania učiva - sexuálna výchova.
  3. Výchova k sexuálnemu zdraviu - čas dospievania, ako som prišiel na svet - beseda s lekárom, kladenie anonymných otázok.
  4. Výchova k rodinnému životu. Pochopenie fungujúcej rodiny a vzťahu rodičia a deti. Beseda s psychológom.
  5. Drogy, alkohol, deti - besedy.
  6. Kriminalita mládeže - besedy.
  7. Šikanovanie ako forma intolerancie a diskriminácie - besedy.
 4. Zvýšenie pohybovej aktivity - fyzické zdravie
 5. Práve v dnešnej dobe plnej techniky je dôležité rozvíjať u detí ich telesnú zdatnosť a správne ich motivovať, aby nezabudli na šport.
  1. Zapájať sa do školských a mimoškolských športových súťaži.
  2. Zvyšovať telesnú zdatnosť a to prostredníctvom hodín povinnej a záujmovej telesnej výchovy.
  3. Organizovať rôzne športové súťaže medzi triedami a ročníkmi.
  4. Využívať telocvičňu, ihrisko
 6. Zdravý životný štýl
 7. Úlohou je vytvárať u žiakov pocit zodpovednosti za svoje zdravie.
  1. Sprístupňovať študentom význam a princípy zdravej výživy v každodennom živote.
  2. Základná hygiena - dodržiavanie hygienických návikov, dermatídy, hepatída, alergie, chrípky, očkovanie. Beseda s lekárom.
  3. Nebezpečenstvo AIDS - beseda s lekárom.
  4. Meranie krvného tlaku - spolupráca s ŠZÚ Vranov nad Topľou.
 8. Humanizácia výchovno - vzdelávacieho procesu
 9. Žiak sústredený na prácu bez strachu a stresov potrebuje psychickú pohodu, pokojné prostredie.
  1. Snažiť sa o dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi.
  2. Vytvárať dobré vzťahy medzi rodičmi a školou.
  3. Vychovávať deti a mládež v duchu ideálov, humanity, demokracie, ľudskej náklonnosti, spolunažívania, dobrej vôle žiť s ľuďmi.
  4. Triednické hodiny venovať téme Práva a povinnosti žiaka.
  5. Charta ľudských práv, adaptačný proces prváka.
Koordinačná rada

Počas celého školského roka spolupráca so Slovenským Červeným krížom, štátnym zdravotným ústavom vo Vranove, s nadáciou Skleróza Multiplex s neziskovou organizáciou Jona, Slobodou zvierat, úradom verejného zdravotníctva s Hornozemplínskym osvetovým strediskom, políciou a psychologickou poradňou.


Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc