Projekt Inovatívne vyučovanie

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Projekt


Gymnázium vo Vranove nad Topľou na ulici Dr. C. Daxnera 88 píše v tomto školskom roku 60. rok svojej histórie. V školskom roku 2012/2013 navštevuje naše gymnázium 524 žiakov, z toho jeden žiak potrebuje špeciálne vzdelávacie potreby, v 19 triedach našej školy vyučuje 42 pedagogických zamestnancov. Gymnázium vo Vranove nad Topľou poskytuje žiakom všeobecné vzdelanie, pripravuje ich na štúdium na vysokej škole. Cieľom vzdelávania je všestranný rozvoj kompetencií a tvorivého potenciálu žiakov, motivácia k celoživotnému vzdelávaniu, výchova k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a riešeniu problémov. V roku 2008, keď sa začala reforma obsahu vzdelávania v školstve, sme v tomto duchu vytvorili prvú verziu školského vzdelávacieho programu, odvtedy ho každoročne prehodnocujeme a upravujeme podľa potrieb, ktoré ukázala prax.

Priestor, kde sa vzdelávanie a výchova žiakov odohráva, je škola. Aby sme boli schopní našu náročnú úlohu uskutočňovať, potrebujeme sa prostredníctvom informačných a komunikačných technológií premeniť z tradičnej školy na modernú školu. Inovatívne vyučovanie si vyžaduje vybudovanie adekvátnej technickej, resp. elektronickej infraštruktúry, rovnako aj vzdelávanie učiteľov tak, aby boli schopní aplikovať moderné informačno-komunikačné technológie (IKT) vo vyučovaní svojich predmetov, pripravovať vhodné učebné a metodické pomôcky na vyučovanie, a tiež tvoriť moderný vzdelávací obsah v modernej elektronickej forme.

Potreba tvorby a úpravy učebných materiálov vyplýva z prvých skúseností s „reformovaným“ učebným obsahom v jednotlivých predmetoch. Naša škola však potrebuje rozvinúť aj svoj ľudský a technický potenciál, aby mohla čo najefektívnejšie zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania.Prečo je projekt potrebný?

Realizáciou naplánovaných aktivít dosiahneme naplnenie celkového cieľa projektu. Prostredníctvom projektu docielime zvýšenú odbornosť pedagógov, ktorí budú schopní aplikovať vo vyučovacom procese nové formy a metódy vzdelávania. Aktivity projektu budú mať pre túto cieľovú skupinu dlhodobý účinok, ktorý im umožní zlepšiť ich sociálno-ekonomické postavenie pre jednotlivcov aj pre verejnosť. Prostredníctvom moderného vzdelávania budeme aktívne rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov školy, ktoré sú nevyhnutné pre pokračovanie štúdia na škole, ďalšieho štúdia na vysokej škole resp. pri uplatňovaní sa na trhu práce. Získané kľúčové kompetencie budú aplikované a využívané cieľovou skupinou v každodennom živote. Pedagogickí zamestnanci školy nadobudnú potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré budú aktívne využívať, v rámci realizácie ostatných aktivít projektu a taktiež vo svojej ďalšej odbornej praxi. Aplikované nové metodické postupy, spracované učebné texty a pracovné zošity budú aplikované a využívané v nasledujúcom období cieľovými skupinami. Kvalita poskytovaných úžitkov bude zabezpečená možnosťou ďalšieho vzdelávania, upevňovania vedomostí a poznatkov.

Termín realizácie projektu: 03/2013 – 01/2015Projekt

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc