Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Ciele

Obsah

Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zacielená na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami.


Tento perspektívny zámer možno dosiahnuť prostredníctvom plnenia nasledovných čiastkových cieľov:


Obsah

Mar02.gif

Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje vo vyučovaní viacerých predmetov, avšak kľúčové postavenie majú povinne-voliteľné predmety etická výchova a náboženská výchova v 1. a 2. ročníku. Význam pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu majú aj ďalšie predmety, najmä náuka o spoločnosti, občianska náuka a biológia a mimovyučovacie výchovno-vzdelávacie aktivity triednych učiteľov so žiakmi. Vedenie školy v spolupráci s kontaktným učiteľom riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu výchovy k manželstvu a rodičovstvu vo výchovno-vzdelávacom procese.

Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu na gymnáziách, stredných odborných školách a stredných odborných učilištiach tvoria tieto tematické celky:

  1. Manželstvo a rodina
  2. Rodičovstvo
  3. Intímne vzťahy

Manželstvo a rodina

Rodičovstvo

Mar11.gif

Gravidita, narodenie dieťaťa. Vývoj dieťaťa. Výchova dieťaťa v úplnej a neúplnej rodine. Akceptácia postihnutého dieťaťa. Vzťah rodič-dieťa. Krása rodičovstva. Zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa. Starostlivosť detí o rodičov v starobe. Antikoncepcia, dostupné prostriedky a metódy. Interrupcia, zdravotné a psychické dôsledky interrupcie. Význam plánovaného rodičovstva.

Intímne vzťahy


Proces

Výchova žiakov k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje v úzkej spolupráci školy a rodiny. Riaditeľ školy prostredníctvom triednych učiteľov alebo aj osobne informuje rodičov o realizácii výchovy k manželstvu a rodičovstvu vo výchovno-vzdelávacom procese školy. Oboznámi ich s cieľmi, obsahom a procesom výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Rešpektuje závažné pripomienky rodičov k zaradeniu jednotlivých tém do obsahu výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

Pri realizácii výchovy k manželstvu a rodičovstvu je nevyhnutné brať do úvahy vekovú kategóriu žiakov a stupeň ich telesnej, duševnej a sociálnej vyspelosti, ako aj špecifické podmienky školy (prevažne dievčatá, prevažne chlapci a pod.) Treba pritom rátať aj s výchovnými vplyvmi rodinného prostredia I danej lokality, v ktorej sa škola nachádza.

Rozsah a rôznorodosť tém tvoriacich obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu je predpokladom, že túto zložku výchovy môžu realizovať všetci učitelia školy na vyučovaní i mimo neho na rôznych podujatiach I v každodennom bežnom kontakte so žiakmi. Aby sa splnili stanovené ciele, treba úzko spolupracovať s viacerými odborníkmi zo spoločenskej I odbornej oblasti týkajúcej sa danej problematiky. Na hodinách predmetov vhodných pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, prípadne i mimo vyučovania, sa odporúča organizovať besedy a prednášky so sexuológom, lekárom, psychológom, prípadne s manželským párom vychovávajúcim viac detí. Pre dievčatá môže byť podnetná aj návšteva dojčenského ústavu, detského domova.

Žiakov treba viesť k osvojeniu takých životných zásad a postojov, aby v reálnych životných situáciách konali zodpovedne, správne a v súlade s mravnými, etickými, zdravotnými a spoločenskými požiadavkami.


Zaujímavé články


Stalo sa


Linky dôvery

Mar09.gif

Linka dôvery Nezábudka (Liga za duševné zdravie)

Linka dôvery toxikomanov – oblasť problematiky drogových závislostí

Linka detskej istoty Slovenského výboru UNICEF Bratislava

Linka dôvery pre obete domáceho násilia – oblasť pomoci a poradenstva

Krízové centrum „Brána do života“ Bratislava – pomoc pre týrané matky s deťmi a ohrozené deti

Linka pomoci Bratislava – pre obete trestných činov, domáceho násilia, nešťastných udalostí a dopravných nehôd

Linka dôvery pre prevenciu HIV/AIDS - oblasť poradenstva a prevencie AIDS

Linka pomoci a poradenská služba Bratislava – orientovaná na pomoc pri rakovine

Linka dôvery Nitra – širokospektrálne zameraná pomoc

Linka nádej Banská Bystrica – telef. pomoc patologickým hráčom

Linka dôvery Prešov – širokospektrálne zameraná pomoc

Linka dôvery mládeže Košice – širokospektrálne zameraná pomoc

Linka dôvery Košice – Linka Nádeje – širokospektrálne zameraná pomoc


Trošku romantiky na záver :)

...a ešte trošku o láske.....

Mate aj vy niečo "romanticky zaujímavé"? Podeľte sa.....:)Návrat na:

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc