Vybavenie školy

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie
Gymnázium
Skola01.jpg
Budova školy.
Jedalen01.jpg
Školská jedáleň.
Telocvicna01.jpg
Veľká telocvičňa.

Na škole sa nachádza 34 miestností v 2 budovách – stará a nová budova. V starej budove je umiestnených 16 tried a v novej budove 6 tried. Vyučuje sa aj v suterénnych priestoroch budov v štyroch učebniach.

Na škole sa nachádzajú 3 učebne informatiky obsahujúce 37 počítačov (11, 14, 12). Vo vyučovacom čase sú využívané najmä na vyučovanie informatiky, mimo vyučovania na voľný prístup študentov školy k internetu a prípravu študentov na vyučovacie hodiny (referáty, projektové úlohy...) Počítače boli zabezpečené z finančných prostriedkov Rady rodičov, vlastných prostriedkov školy a v rámci projektu Infovek. V kanceláriách školy sa nachádza 6 počítačov – všetky s pripojením na internet. Jedenásť počítačov v kabinetoch – všetky s pripojením na internet.

V školskom roku 2007/2008 sa uskutočnila výmena kopilitov na schodišti v starej budove za plastové okná, dokončila sa prestavba troch učební v suteréne starej budovy a vymenila sa strešná krytina. Chodby a ostatné priestranstvá školy sa esteticky upravujú priebežne.

V septembri 2005 sme uviedli do prevádzky školskú jedáleň s kapacitou 200 miest. Od školského roka 2007/2008 je ŠJ vybavená elektronickým prihlasovacím a odhlasovacím systémom.

V júli 2006 za začala na škole výstavba plynovej kotolne. Do prevádzky bola uvedená v októbri 2006.

V školskom roku 2007/2008 bola vynovená podlaha v štyroch triedach a zakúpili sa lavice do štyroch tried.

V školskom roku 2006/2007 sa previedla rekonštrukcia telocvične – výmena okien, osvetlenie telocvične, maľovanie, ochranné siete. Na telocvičňu bola položená nová strešná krytina.

V školskom roku 2006/2007 bola daná do užívania moderná učebňa cudzích jazykov. V tom istom školskom roku boli tri triedy vybavené moderným školským nábytkom – lavice a stoličky.

V školskom roku 2007/2008 bola daná do užívania nová multimediálna učebňa, ktorá sa využíva pre vyučovanie fyziky. V tom istom školskom roku bola revitalizovaná školská knižnica. Počas letných prázdnin bola prevedená výmena okien na starej budove a rekonštrukcia elektrického vedenia.

V školskom roku 2008/2009 bola zrekonštruované biologické laboratórium na polyfunkčnú učebňu biológiu a laboratórium. Miestnosť bola vybavená novými lavicami a stoličkami a novou podlahovou krytinou.. V tomto školskom roku boli dve triedy vybavené novými podlahami, novými lavicami a stoličkami. V júni tohto školského roku sa začala rozsiahla rekonštrukcia bývalej fyzikálnej učebne- terajšej 3.D triedy. Rekonštrukciou vznikne klasická trieda a fyzikálny kabinet.

V školskom roku 2009/2010 sa pokračovalo v estetickom a funkčnom vylepšovaní školských priestorov. Boli vykonané podlahové práce – podlahová krytina v učebni INF, III.D, biológie. Boli dané nové lavice a stoličky do troch tried. Ďalej boli vykonané elektroinštalačné práce v kuchynke, WC – prízemie. Zakúpili sa stoly, stoličky, skrine do kabinetu ANJ, výpočtovej techniky, zborovne, atď. Previedla sa oprava schodiska na novej budove. Vybudoval sa bezbariérový vchod do novej budovy.

V školskom roku 2009/2010 sa doplnili zbierky pomôcok v kabinetoch TEV, CHE, BIO, DEJ, ... V závislosti od finančných prostriedkov sa budú postupne vymieňať staré lavice a stoličky za modernejšie aj v iných triedach.

V školskom roku 2010/2011 bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia kabinetov BIO-GEG A DEJ-OBN, rekonštrukcia WC pre žiakov. Zrekonštruovalo sa schodisko pred hlavnou budovou. Bola zakúpená multimediálna tabuľa pre učebňu SJL.


Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc