Maturita

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Dôležité stránky

Obsah


Časový harmonogram

Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku


Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej častiČasový harmonogram ústnych skúšok


Zmeny od roku 2013

Sprísnenie maturitnej skúšky

Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS resp. predmetu, ktorý má len EČ MS. Vo väčšej miere sa bude prihliadať na výsledky písomných skúšok ako tomu bolo doteraz (doteraz žiak zmaturoval bez ohľadu na to, aké hodnotenie žiak získal z PFIČ MS a z EČ MS, ak z ústnej časti MS odpovedal aspoň na známku dobrý).
Žiak musí získať z vyučovacích a cudzích jazykov buď viac ako 25 % z PFIČ MS alebo viac ako 33 % z EČ MS, ak z ústnej časti maturitnej skúšky bude odpovedať aspoň na známku dobrý. Ak bude hodnotený na ústnej časti MS z vyučovacích a cudzích jazykov známkou dostatočný, musí získať viac ako 25 % z PFIČ MS a súčasne viac ako 33 % z EČ MS. Z matematiky musí získať viac ako 25 % z EČ MS ak odpovie z ústnej časti MS aspoň na známku dobrý, alebo získať viac ako 33 % z EČ MS ak odpovie z ústnej časti MS na známku dostatočný.

Náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

Ak je žiakovi gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským uznaná náhrada maturitnej skúšky z povinného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk (súčasťou, ktorého je EČ a PFIČ MS) podľa vyhlášky MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov a zároveň si určil pri prihlasovaní na maturitnú skúšku voliteľný predmet maturitnej skúšky zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 6, odsek 10 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., koná z tohto predmetu ústnu formu internej časti maturitnej skúšky na úrovni B1 alebo B2 a v prípade záujmu vykonať EČ MS z tohto cudzieho jazyka môže si ju zvoliť ako dobrovoľný predmet.

Opakovanie neúspešnej maturity

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa koná v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka. Opravná maturitná skúška z ÚFIČ MS sa konáv septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka.

Maturita 2014 a cudzie jazyky

Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky (MS) môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS, pričom žiak akéhokoľvek typu gymnázia ich vykoná na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na akej úrovni ich chce vykonať (B1 alebo B2).Legislatíva


Formy maturitnej skúšky

Externá forma maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra SJL, maďarský jazyk a literatúra MJL, ukrajinský jazyk a literatúra UJL a slovenský jazyk a slovenská literatúra SJSL

Anglický jazyk AJB2, francúzsky jazyk FJB2, nemecký jazyk NJB2, ruský jazyk RJB2, španielsky jazyk SJB2 a taliansky jazyk TJB2

Anglický jazyk AJB1, francúzsky jazyk FJB1, nemecký jazyk NJB1, ruský jazyk RJB1, španielsky jazyk SJB1 a taliansky jazyk TJB1

Matematika MAT

Písomná forma internej časti MS – slohová práca


Ústna forma internej časti MS

Tvorí ju ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky a v predmete praktická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná.


Hodnotenie na maturitách

Kedy zmaturujem?
Zaujímavé stránky

Najprehladnejsi maturitny portal s testami, nahravkami, odpovedami, klucami


Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc